Zintegrowany System Prewencji Wypadkowej (ZSPW)

Analiza wypadkowości

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga aktywnego zapobiegania zagrożeniom i jest związane z potrzebą gromadzenia informacji o zagrożeniach wypadkowych przed wystąpieniem ich niekorzystnych skutków.

Dla każdego 1 ciężkiego wypadku (lub śmierci) występuje 29 wypadków  z niezdolnością do pracy oraz 300 wypadków bez urazu.

Koszt wypadku przy pracy w przedsiębiorstwie można obliczyć sumując wszystkie składniki kosztów, które są związane z wypadkiem gdzie:
Ko = (KCS + KPMiT + KN + KZ + KZP + KSM + KN + KŚ +KI ) – O

 • Ko – całkowity koszt wypadku przy pracy,
 • KCS – koszt czasu straconego wskutek wypadku,
 • KPMiT – koszt pomocy medycznej i transportu,
 • KN – koszt nadgodzin,
 • KZ – koszt zastępstw,
 • KZP – koszt zakłóceń w produkcji,
 • KSM – koszt strat materialnych,
 • KN – koszt napraw,
 • KŚ – koszt odszkodowań,
 • KI – koszty inne,
 • O – odszkodowania otrzymane przez przedsiębiorstwo z instytucji ubezpieczeniowych
  (zmniejszające koszty wypadków)

Analiza wypadkowości służy profilaktyce i prewencji. Powinna wskazywać aktualną sytuację w zakresie wypadkowości w zakładzie, rodzaj prac, technologii i stanowisk o szczególnym zagrożeniu wypadkowym oraz zakres działań zmierzających do usunięcia tych zagrożeń. Informacje o zagrożeniach wypadkowych przed wystąpieniem ich skutków może dostarczyć odpowiedni system rejestracji wydarzeń wypadkowych, a analiza tych wydarzeń może wspomóc projektowanie skutecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej. Każdy wypadek powodujący uraz jest poprzedzony wystąpieniem wielu podobnych zdarzeń, które nie powodują urazu.

W prewencji wypadkowej ważna jest potencjalna możliwość spowodowania urazu, a nie rzeczywisty rezultat.

Na ogół  liczba zarejestrowanych niebezpiecznych zdarzeń w porównaniu do liczby wypadków urazowych jest mała  i wynika z faktu rejestrowania tylko części niebezpiecznych zdarzeń (zawiązanych z poważnym potencjalnym zagrożeniem  życia osób lub poważnymi urazami).

Pracownicy będący podstawowym źródłem informacji  o zdarzeniach wypadkowych powinni być motywowani do zgłaszania takich zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Jest to jeden z podstawowych warunków wysokiej skuteczności funkcjonowania systemu, wyrażonej dużą liczbą rejestrowanych zdarzeń.

Należy zatem zgromadzić jak najwięcej informacji o tych zdarzeniach i tym samym wdrożyć w przedsiębiorstwie nie tylko procedury ich rejestrowania, ale także skuteczne sposoby motywowania pracowników do zgłaszania wydarzeń wypadkowych.

Każdy pracodawca zobowiązany jest systematycznie analizować przyczyny wypadków  przy pracy i na podstawie tych analiz stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (art. 236 KP).

Celem  ZSPW (zgodnego z normą PN-N ISO 18001:2004) jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

ZSPW obejmuje nie tylko techniczny dozór i ochronę pracownika w miejscu pracy, ale także stanowi zadanie edukacyjne mające na celu zachęcanie zarówno pracodawców jaki i pracowników do stosowania metod pracy zapewniających bezpieczeństwo oraz rozbudzenie świadomości występującego ryzyka w środowisku pracy.

ZSPW promuje bezpieczne i zdrowe warunki pracy, wdrażając strukturę w ramach której organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia i zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności.

ZSPW skupia uwagę na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków.

Założenia Zintegrowanego Systemu Prewencji Wypadkowej

 Identyfikacja czynników zagrożeń i ograniczanie zdarzeń wypadkowych.

 • Rozwój techniki bezpieczeństwa w procesach pracy.
 • Doskonalenie oraz właściwy dobór środków ochrony indywidualnej, zapobieganie zagrożeniom środowiska pracy związanym z poważnymi awariami przemysłowymi.
 • Doskonalenie metod zarządzania procesami pracy w celu kształtowania kultury bezpieczeństwa oraz wydajności i jakości produkcji.
 • Rozwój systemu edukacji oraz informacji i promocji nowych rozwiązań bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
 • Zastosowanie ergonomii w procesach pracy.

Korzyści z wdrożenia ZSPW

Podstawową korzyścią ze stosowania Zintegrowanego Systemu Prewencji Wypadkowej jest zapewnienie systematycznego mierzenia poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez analizę zaistniałych zdarzeń wypadkowych oraz potencjalniewypadkowych.  Ponadto:

 • Potencjalne zmniejszenie liczby wypadków.
 • Ograniczenie przestojów i obniżenie związanych z nimi kosztów.
 • Lepsze zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Redukcja kosztów ubezpieczeń.
 • Zmniejszenia ryzyka ponoszenia strat związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy pracownikom.
 • Zmniejszenie absencji chorobowej pracowników.
 • Podnoszenie kwalifikacji wraz z uwzględnianiem roli pracowników i ich zaangażowania do działań w zakresie BHP.
 • Zwiększenie wydajności i jakości pracy.