Prawo pracy jest to ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców będących stronami stosunku pracy m.in.: powstania i ustania stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.

W systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy.

Podstawowe zasady prawa pracy:

  • prawo do pracy
  • swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy
  • poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika
  • równość pracowników
  • zakaz dyskryminacji
  • odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia)
  • ochrona uprawnień pracowników
  • prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych
  • partycypacja pracownicza

Prawo pracy ma swoje zasady, które warto znać by móc ubiegać się o respektowanie swoich praw niezależnie od tego czy jest się pracownikiem czy pracodawcą.