Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z głównych dokumentów pozwalających na identyfikację występujących w Firmie zagrożeń. Dzięki prawidłowo dokonanej ocenie ryzyka Pracodawca jest w stanie podjąć właściwe działania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie lub całkowitą eliminację zidentyfikowanych zagrożeń. Rzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest warunkiem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem w Państwa Firmie.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oraz wiedzy naszych Inspektorów jesteśmy w stanie zaoferować przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego wraz z dokonaniem planów korygująco naprawczych i profilaktycznych.

Obecnie ocenę ryzyka dokonujemy metodą Polskiej Normy PN-N-18002 rekomendowanej przez Państwową Inspekcję pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. Podczas dokonywania oceny wykonujemy przegląd stanowisk pracy, określenie stosowanych maszyn i urządzeń. Do prawidłowego ocenienia ryzyka konsultujemy nasze wyniki z lekarzami medycyny pracy.

Wychodząc naprzeciw wymogom i potrzebom naszych Klientów oferujemy także dokonanie ocen obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego (metody KIM, REBA, RULA, NIOSH) min. podczas wykonywania ręcznych prac transportowych.

Ponadto wykonujemy oceny ryzyka związane z narażeniem na czynniki fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Oceny wykonywane są na podstawie wyników pomiarów środowiska pracy.