Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – jest najważniejszym dokumentem na budowie. Obowiązek sporządzenia planu bioz został opisany w Prawie Budowlanym i w rozporządzeniu w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ sporządzany jest w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w projekcie budowlanym. Plan BIOZ musi być sporządzony przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać specyfikację obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót.

Kto jest odpowiedzialny za Plan BIOZ ?

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy, nie musi robić tego osobiście. Sporządzenie tego dokumentu można powierzyć osobie lub firmie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Ponadto kierownik jest obowiązany do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ inwestorowi. Zazwyczaj na tym oświadczeniu informuje się również o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Mając szerokie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie co zostało potwierdzone wieloma nagrodami i rekomendacjami. Sporządzamy Plany BIOZ, weryfikujemy i aktualizujemy zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego. Usługi te świadczymy zarówno dla Inwestorów, pomagając im zweryfikować poprawność działań wykonawcy, jak również dla wykonawców chcących upewnić się, czy Bezpieczeństwo na Budowie będzie na wysokim poziomie.