Oferujemy Państwu wykonanie wielopłaszczyznowych audytów bezpieczeństwa obejmujących aspekty techniczne oraz dokumentacyjne. Posiadamy liczne oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie kontroli warunków pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzimy audyty stanu pomieszczeń pracy, warunków higieniczno sanitarnych oraz wyposażenia technicznego (maszyny, zespoły maszyn). Oferujemy dokonanie przeglądu stosowanych maszyn i urządzeń pod kątem ich dostosowania do wymogów bezpieczeństwa (wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn).

Oceniamy poprawność prowadzenia wszelkiej dokumentacji BHP.

Na życzenie Zamawiającego możemy przeprowadzić audyty poprawności prowadzenia akt osobowych pracownika ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości treści zawieranych umów o pracę, trybu ich rozwiązywania, terminowości prowadzenia szkoleń z dziedziny bhp oraz terminowości prowadzenia badań profilaktycznych. Dodatkowo proponujemy weryfikację zawartych w aktach osobowych oświadczeń pracownika dotyczących bezpiecznego wykonywania prac oraz warunków prawnych wynikających z zawartej umowy o pracę.

W oparciu o posiadaną wiedzę proponujemy przegląd warunków pracy na poszczególnych stanowiskach oraz właściwą organizację tych stanowisk na zgodność z ogólnie przyjętymi zasadami bhp oraz ergonomii.

Wszelkie audyty prowadzimy o autorsko przygotowane listy kontrolne, dostosowane do obecne obowiązującego prawa.

Istotnym elementem przeprowadzonego audytu jest pokontrolna prezentacja dla Kardy Zarządzającej. Przy pomocy środków multimedialnych przedstawiamy uchybienia, objaśniamy zasadność ich wskazania, a co najważniejsze – wskazujemy propozycje rozwiązania. Zalecenia pokontrolne i profilaktyczne dostosowujemy do możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych Państwa Zakładu.